geo-udar

Sondowania dynamiczne DPL

Sonda dynamiczna DPL służy do oceny stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Badanie polega na wbijaniu kolumny żerdzi zakończonych końcówką stożkową o wymiarach zgodnych z PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe w podłoże z powierzchni terenu. Wbijanie odbywa się poprzez podnoszenie bijaka o masie 10kg na stałą wysokość (0.5m) i opuszczaniu go na podbabnik.

Parametrem sondowania jest liczba uderzeń bijaka sondy potrzebna do zagłębienia kolumny żerdzi zakończonych stożkiem na 10 cm. Na podstawie liczby uderzeń oblicza się, wg wzory empirycznego, stopień zagęszczenia ID gruntów niespoistych. Na podstawie wartości stopnia zagęszczenia można wyznaczyć parametry geotechniczne metodą korelacyjną, wg PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Sonda dynamiczna lekka znajduje zastosowanie do wyznaczania nośności podłoża gruntowego pod projektowane obiekty oraz do kontroli jakości wykonania robót ziemnych, np. zagęszczenia zasypek wykopów, zagęszczenia nasypów.

Oferujemy także:

››  Pobór prób gruntu
››  Pobór prób wody gruntowej
››  Piezometry malośrednicowe
››  Pompa iniekcyjna
››  Badania atmogeochemiczne
››  Badanie właściwości fizykochemicznych wód w terenie
››  Sondowania dynamiczne DPL
››  Małośrednicowe filtry z obudową filtracyjną
››  Wykonane prace
sondowanie
sondowanie
projekt i wykonanie: aiai.pl GEO-UDAR inż. Maciej Gajewski
05-082 Lubiczów ul. Warszawska 77B
NIP:952-102-63-14 REGON:011452239
tel: 781-801-711 e-mail:kontakt.geoudar@gmail.com