geo-udar

Pompa iniekcyjna GS - 1000

Pompa iniekcyjna GS – 1000 jest produktem amerykańskiej firmy GEOPROBE SYSTEMS przystosowanym do współpracy z sondą geologiczną GEOPROBE. Podstawowym zadaniem pompy iniekcyjnej była likwidacjia otworów geologicznych przy pomocy zaczynu cementacyjnego wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem (70 atm) do otworu.
Kolejnym etapem wynikającym z rozszerzenia wachlarza swoich usług związanych z ochroną środowiska było przystosowanie pompy do prac remediacyjnych na terenach skażonych substancjami ropopochodnymi np .iniekcja substancji ORC która wprowadzona przy pomocy pompy w strefę wahań wód gruntowych przyspiesza naturalne właściwości samo oczyszczające się środowiska wodno – gruntowego poprzez dostarczenie tlenu w strefę skażoną.

Oferujemy także:

››  Pobór prób gruntu
››  Pobór prób wody gruntowej
››  Piezometry malośrednicowe
››  Pompa iniekcyjna
››  Badania atmogeochemiczne
››  Badanie właściwości fizykochemicznych wód w terenie
››  Sondowania dynamiczne DPL
››  Małośrednicowe filtry z obudową filtracyjną
››  Wykonane prace
projekt i wykonanie: aiai.pl GEO-UDAR inż. Maciej Gajewski
05-082 Lubiczów ul. Warszawska 77B
NIP:952-102-63-14 REGON:011452239
tel: 781-801-711 e-mail:kontakt.geoudar@gmail.com