geo-udar

Pobór prób gruntu - rozpoznanie litologiczne

Dzięki oryginalnej metodzie udaru uzyskany rdzeń umożliwia dokładny opis litologiczny oraz identyfikacje potencjalnie zanieczyszczonych stref.

Tylko niewielkie rozmiary i zwrotność pozwala na dokonanie rozpoznania środowiska gruntowo-wodnego pod istniejącymi obiektami budowlanymi lub halami produkcyjnymi. Zastosowana koronka diamentowa umożliwia przewiercenie posadzki betonowej o grubości do 0,5 metra.

Oferujemy także:

››  Pobór prób gruntu
››  Pobór prób wody gruntowej
››  Piezometry malośrednicowe
››  Pompa iniekcyjna
››  Badania atmogeochemiczne
››  Badanie właściwości fizykochemicznych wód w terenie
››  Sondowania dynamiczne DPL
››  Małośrednicowe filtry z obudową filtracyjną
››  Wykonane prace
projekt i wykonanie: aiai.pl GEO-UDAR inż. Maciej Gajewski
05-082 Lubiczów ul. Warszawska 77B
NIP:952-102-63-14 REGON:011452239
tel: 781-801-711 e-mail:kontakt.geoudar@gmail.com